Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Mænds Mødesteder Esbjerg.

 

§ 2 Hjemsted

Esbjerg Kommunes geografiske udstrækning (på stiftelsestidspunktet)

 

§3 Formål og grundregler

Mænds Mødesteder er for alle mænd over 18 år.Foreningens formål er at de her kan arbejde med meningsfulde projekter i et trygt og venligt miljø i deres eget tempo i selskab med andre mænd. Det kan være alle mulige aktiviteter / idrætter man kan lave i fællesskab såsom løb, petanque, billard m.m.

Mødestederne anser alle mennesker som ligeværdige.

Mødestederne byder alle mænd, der ønsker at deltage, velkommen.

Mødestederne skaber rum for/inviterer til, at mænd kan udveksle færdigheder, viden og livserfaring.

Mødestederne inviterer til, at hver mand kan realisere sine potentialer i fællesskabet på demokratisk vis.

Mødestedernes grundprincipper er uafhængige af alle politiske og religiøse holdninger

Mødestedernes drift og bestemmelser er funderet på demokratiske processer.

Mødesteder er alkohol og rusmiddelfri.

Mødestedernes lokaler er røgfri områder.

Det enkelte mødested bestemmer på demokratisk vis blandt sine medlemmer suverænt selv over mødestedets rammer og aktiviteter.

 

§4 Medlemmer

4.1 Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Kontingent opkræves årligt i januar måned og betales inden udgangen af februar.

4.2 Foreningen kan kun optage privatpersoner.

4.3 Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

4.4 En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§5 Generalforsamling

5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne enten pr. brev eller e-mail.

5.2 Indkaldelsen skal indeholde dato, tidspunkt, sted, at dagsordenen jf. vedtægterne og hvor revideret regnskab og indkomne forslag kan findes/læses.

5.3 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af stemme tæller

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

5) Revideret regnskab forelægges til godkendelse

6) Forslag til budget for indeværende år

7) Fastsættelse af kontingent for næste år

8) Indkommende forslag.

9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger

 

5.4 Forslag til behandling under dagsordenens punkt otte skal ved navns underskrift sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og rundsendes senest 7 dage før generalforsamlingen til foreningens medlemmer.

5.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

5.6 Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret.

5.7 Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller efter skriftligt formuleret krav herom fra mindst ¼ af foreningens kontingentbetalende medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er fremsat og dagsorden herfor er kommet formanden i hænde.

 

§ 7 Foreningens ledelse og tegningsret

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning, dog er formand og kasserer på valg hver sit år. Der vælges desuden minimum 2 suppleanter.

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, samt om beløb, der kan overføres til Mødestederne.

7.4 Foreningen tegnes af bestyrelsesformand og kassereren i fællesskab, eller i formandens fravær af næstformand og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse.

7.5 Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

§ 8 Regnskab og hæftelse

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til udgangen af det kalenderår, hvor foreningen er stiftet.

8.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen hørende formue. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

8.3 Foreningen kan ikke stifte gæld

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 

§ 10 Foreningens opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen skal de midler, der måtte være til rådighed på pågældende tidspunkt tilfalde andre lignende velgørende formål i Esbjerg Kommune.

 

Vedtaget på den Stiftende generalforsamling D. 7 februar 2017. Ændret på generalforsamlingen 2018