Ordinær generalforsamling, den 5. feb., kl. 19:30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling jvf. vedtægterne, den 5. feb., kl. 19:30 i foreningens lokaler – adressen: Ved Skoven 41 B,2. sal, med følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemme tæller
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5) Revideret regnskab forelægges til godkendelse
6) Forslag til budget for indeværende år
7) Fastsættelse af kontingent for næste år
8) Indkommende forslag.
9) Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleanter
    4 bestyrelsesmedlemmer – Emil, Kurt Erik, Frank M., Erik – modtager alle genvalg, herudover skal der vælges              et nyt medlem. Suppleanterne: Frank E. og Poul Erik modtager genvalg.
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 8 skal ved navns underskrift sendes til bestyrelsen (E-mail til: kasserer@mm-esbjerg.dk senest 14 dage før generalforsamlingen og rundsendes senest 7 dage før generalforsamlingen til foreningens medlemmer.
Revideret regnskab udsendes ca. tre uge før generalforsamlingen pr. e-mail.
Der er mulighed for, at få en kop kaffe med lidt småkager til.
P.b.v.
Med venlig hilsen
Erik Schousboe
Kasserer for:
Mænds Mødesteder – Esbjerg