Ordinær generalforsamling, den 5. feb., kl. 19:30

Foreningen Mænds Mødesteder, Esbjerg

Ordinær generalforsamling – tirsdag, den 5. februar kl. 19.30

Næstformanden (Emil Stokkebæk) bød velkommen

Referat af generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Ingolf Andersen, som accepterede – og blev valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

2) Valg af referent:

Dirigenten foreslog Claus Brinch-Danielsen, som accepterede – og blev valgt.

3) Valg af stemmetæller:

Dirigenten foreslog Sigfred Sørensen, som accepterede – og blev valgt.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Foreningens næstformænd, Emil Stokkebæk præsenterede bestyrelsen og tovholderne.

Fremlagde bestyrelsens beretning, der er gengivet i sin fulde ordlyd efter referatet.

Beretningen gav anledning til et enkelt spørgsmål, og blev derefter godkendt.

5) Revideret regnskab forelægges til godkendelse:

Foreningens kasserer, Erik Schouboe omdelte og gennemgik regnskabet for 2018

– regnskabet gav anledning til en enkelt kommentar og blev derefter godkendt.

6) Forslag til budget for indeværende år:

Foreningens kasserer omdelte og gennemgik budget for indeværende år

– budgettet gav anledning til kommentarer vedr. omkostningerne til Billardbordet,

udflugter, adskillelsen mellem Mænds Mødesteder og Mennesker Mødes og

omkostningsdækningen til de planlagte udflugter – budgettet blev derefter godkendt.

7) Fastsættelse af kontingent for næste år:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2020

– generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, som blev vedtaget uden kommentarer.

8) Indkommende forslag:

Ingen forslag var indkommet til behandling på dette punkt af dagsordenen.

9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:

4 bestyrelsesmedlemmer: Emil Stokkebæk, Kurt Erik Kristensen, Frank Møller

& Erik Schousboe, som alle modtog alle genvalg – og blev valgt.

Herudover skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem for, at opfylde

vedtægterne.

Bestyrelsen foreslog Per Wolf, som accepterede – og blev valgt.

Bestyrelsessuppleanter:

Frank Eriksen og Poul Erik Jensen, som begge modtog genvalg – og blev valgt for eet år.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant:

John Larsen, som modtog genvalg – og blev valgt.

Revisorsuppleant:

Ingolf B. Andersen, som modtog genvalg – og blev valgt.

11) Eventuelt:

Opfordring til bestyrelsen om at overveje muligheden for billard to gange

ugentligt, forslag til Laboe ved Kiel, Kongernes Jelling, Kirkbis administrationsbygning i Vejle,

Naturvandringer, Marinehjemmeværnets bunker på Hulvejen med følgende sejltur med

hjemmeværnskutteren, evt. sejltur med MOB-båd, evt. Myrthuegårds ture som udflugtsmål og

forslag til yderligere aktiviteter i gymnastiksalen om torsdagen – bestyrelsen vil arbejde med

forslagene.

Næstformanden takkede dirigenten god ledelse af generalforsamlingen.

signeret: signeret:

Ingolf Andersen Claus Brinch-Danielsen

dirigent referent.