Referat fra generalforsamling, den 24. feb. 2020

Mænds Mødesteder, Esbjerg
Ordinær generalforsamling
Mandag, den 24. februar 2020 kl. 13.00
i klublokalerne, Ved Skoven 41 B, 2.sal.
14 fremmødte + bestyrelsen 4 personer.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslog Ingolf Andersen – IA accepterede og blev valgt.
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig iflg. Vedtægterne.
 2. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslog Claus Brinch-Danielsen – CBD accepterede og blev valgt.
 3. Valg af stemmetæller:
  Bestyrelsen foreslog Peter Henriksen & Poul Petersen – begge accepterede og blev valgt.
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
  Emil Stokkebæk gennemgik aktiviteterne, oplyste om kommende arrangementer og takkede Torben for at
  varetage køkkentjansen og foreningens øvrige frivillige.
  Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.
  Beretningen er vedlagt.
 5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse:
  Kasserer, Erik Schousboe gennemgik det, via mail, tidligere rundkastede, reviderede regnskab.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 6. Forslag til budget for indeværende år:
  Kassereren gennemgik forslaget til budgettet.
  Budgettet blev godkendt med enkelte spørgsmål.
  7.Fastsættelse af kontingent for næste år:
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget uden kommentarer.
 7. Indkomne forslag:
  Forslagstiller Erik Schousboe:
  Som det fremgår af nedennævnte § 4.1, skal kontingentet betales inden udgangen af februar.
  4.1 Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og
  idégrundlag, er medlem af foreningen. Kontingent opkræves årligt i januar måned og betales inden
  udgangen af februar.
  5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i februar
  måned.
  Jeg vil gerne have det ændret til inden udgangen af januar. Så jeg kan se, hvem der har betalt kontingent,
  inden generalforsamlingen afholdes i februar.
  Kassereren motiverede vedtægtsændringen, som blev vedtaget uden yderligere kommentarer.
 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
  Emil, Kurt Erik, Per og Erik er på valg – alle modtog genvalg til bestyrelsen og blev valgt
  Frank Møller modtog ikke genvalg til bestyrelsen – bestyrelsen foreslog i stedet Poul Petersen, som valgtes
  Frank Eriksen modtog genvalg som suppleant – og blev valg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  John Larsen modtog genvalg som revisor
  Ingolf B. Andersen modtog genvalg som revisorsuppleant
  Begge blev valgt.
 10. Eventuelt:
  Der foresloges at spille mere livligt musik til gymnastik, og evt. lave en lille turnering med Petanquespillere fra
  andre foreninger.
  Elektroniske pointtavler til billardborde blev diskuteret.
  Turforslag fra forsamlingen: Frellev Museet i Varde, World Herritagebyen Christiansfeld, Frøslevlejrens
  Museum, Fur Molérmuseum, Panser & Brandbilmuseet i Oksbøl.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets ordinære generalforsamling.
  Signeret Signeret
  Ingolf Andersen Claus Brinch-Danielsen
  dirigent referent